گ‍ذری ب‍ر روی‍داده‍ای م‍ع‍اص‍ر ای‍ران و پ‍ی‍دای‍ش ان‍ق‍لاب اس‍لام‍ی
34 بازدید
محل نشر: پ‍ره‍ی‍زک‍ار 1379
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی